جهنم در آسمانکشف جهنم در آسمان!


دانشمندان ناسا سیاره ای را با ویژگی های جهنم در خارج از منظومه شمسی یافتند.