مهدیامروزبه مطلبی برخوردم که هیچ جوابی براش نداشت!


روز قیامت از ما نمی پرسن 

وقتی سر امام حسین رو


می بریدن شما


کجا بودی !


نمی پرسن وقتی 

خانوم زینب رو به اسارت می بردن


چه می کردی؟


اما ....


حتما به 

من و شما می گن : امام زمان غریب بود ، تنها


بود ، تو چیکارمی 

کردی؟!!


خدایی من که جوابی ندارم !


هیچ جوابی !!!


شما چی


جوابی دارید؟

هنوز هم دیر نشده...

دست به کار شویم....