معامله ی پرسودی است شهادت : فانی می دهی......و باقی می گیری ! جسم می دهی ......و جان می گیری ! 

جان می دهی ......و جانان می گیری ! 


چه لذتی دارد ؛ نظرکردن به " وَجْهُ الله " ! 


شهادت لیاقت می خواهد


کاش لایق بودیم !


شهادت