در اضطراب چه شب‌ها که صبح شان گم شد 


چه روزها که گرفتار روز هفتم شد 


چه قدر هفته پر از شنبه شد، به جمعه رسید 


و جمعه روز تفرّج برای مردم شـد!

 

این جمعه رسید کجایی آقای نازنینم؟؟؟؟؟؟

یا مهدی